Spoločnosť PROTEKTA, s.r.o. r.s.p. , je registrovaným sociálnym podnikom, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby na podporu regionálneho rozvoja.

Reinvestujeme 100% zisku aby sme dosahovali čo najväčší pozitívny sociálny vplyv, a investovali do rastu spoločnosti maximum.

Na základe záujmu o rozvoj regiónu vznikla myšlienka založiť sociálny podnik, ktorý bude zamestnávať zamestnancov s rôznymi druhmi znevýhodnenia a bude tak prispievať k znižovaniu nezamestnanosti v regióne, integrácií znevýhodnených skupín zamestnancov na trh práce, tak aby svoje nadobudnuté skúsenosti z práce mohli následne využiť v ďalšom zamestnaní. Ponúkame aj možnosť zamestnania sa mladým ľuďom, tak aby z regiónu neodchádzali a zostali tu pracovať a žiť.

Poskytujeme prácu znevýhodneným osobám a ľudom so zdravotným postihnutím preto, že aj napriek svojim “obmedzeniam” či nedostatočným pracovným skúsenostiam sú plnohodnotnými a rovnocennými občanmi. V ich živote zohráva veľmi dôležitú úlohu práca, keďže práve vďaka nej získavajú pocit sebarealizácie, pracovných skúseností a užitočnosti pre spoločnosť. Pri hľadaní si práce títo ľudia často narážajú na vysoké kvalifikačné požiadavky, ktoré nedokážu splniť. Ak si chcete nájsť uplatnenie, jednou z možností je práca v našej spoločnosti.


Výhody PROTEKTA, s.r.o. r.s.p.

možnosť zamestnať sa poskytuje aj znevýhodneným a zraniteľným osobám

získanie pracovných návykov

získanie pracovných skúseností

integrácia zamestnanca do pracovného procesu.

posilnenie pracovných zručností, návykov tak, aby sa znevýhodnené a zraniteľné osoby postupne stali plnohodnotnými uchádzačmi o zamestnanie na voľnom trhu práce

znižovanie miery nezamestnanosti v okrese, čo predstavuje pozitívny vplyv integračného sociálneho podniku

Pracovné podmienky (vrátane nárokov na pracovný výkon) máme na pracoviskách prispôsobené zdravotnému stavu a druhu znevýhodnenia zamestnancov.